โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

Video streaming icon
Isolated Web Button

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

Luxury Corner frame

ประกาศโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม

กำหนดการปิดภาคเรียน 1/2566

และเปิดภาคเรียน 2/2566

Luxury Corner frame

ปิดภาคเรียน 1/2566 วันที่ 2 ตุลาคม 2566

เปิดภาคเรียน 2/2566 วันที่ 30 ตุลาคม 2566

Luxury Corner frame

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2566

Luxury Corner frame
Artistic Background
Click Here Web Button. Click Here Sign. Push Button Template.

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

abstract background
Student boy has an idea
Female student presenting a copy space

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุอุบัติภัยและปัญหาสังคม

Open now button on white background. Open now icon. flat style.

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุอุบัติภัยและปัญหาสังคม

Colorful Gradient Background

“THAI มีงานทำ”

“ไทยมีงานทำ” แก้ปัญหาการว่างงาน

Triangles Tech Abstract Background

MOE Safety Center

สถานศึกษาปลอดภัย

Gold Ornamental Frame
Gold Paint Spots

นางมยุรา ร้องหาญแก้ว

หัวหน้างานวิชาการ

นางมยุรา ร้องหาญแก้ว

หัวหน้างานวิชาการ

Isolated Web Button

บุคลากร

บุคลากร

Gold Ornamental Frame
Gold Paint Spots

ดร.ธีระศักด์ โนชัย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.ธีระศักด์ โนชัย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Gold Ornamental Frame
Gold Paint Spots
Gold Ornamental Frame
Gold Paint Spots

นายศักดิ์ชัย วงศ์นภาไพศาล

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายศักดิ์ชัย วงศ์นภาไพศาล

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

Gold Ornamental Frame
Gold Paint Spots

นางสาวปิยดา น้อยหมอ

หัวหน้างานอำนวยการ

นางสาวปิยดา น้อยหมอ

หัวหน้างานอำนวยการ

นายกสิณ ก่อกิตพิพัฒน์

หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นายกสิณ ก่อกิตพิพัฒน์

หัวหน้างานกิจการนักเรียน

Gold Ornamental Frame
Gold Paint Spots

นายปริญญา จันทะคุณ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายปริญญา จันทะคุณ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

Isolated Web Button

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ม.1/1 จำนวน 28 คน

Male Profile Avatar
Female Profile Icon

15 13

ม.1/2 จำนวน 28 คน

Male Profile Avatar
Female Profile Icon

18 10

ม.2/1 จำนวน 23 คน

Male Profile Avatar
Female Profile Icon

11 12

ม.2/2 จำนวน 28 คน

Male Profile Avatar
Female Profile Icon

14 14

ม.3/1 จำนวน 24 คน

Male Profile Avatar
Female Profile Icon

13 11

ม.3/2 จำนวน 12 คน

Male Profile Avatar
Female Profile Icon

6 6

ม.4/1 จำนวน 22 คน

Male Profile Avatar
Female Profile Icon

3 19

ม.4/2 จำนวน 13 คน

Male Profile Avatar
Female Profile Icon

13 -

ม.5/1 จำนวน 19 คน

Male Profile Avatar
Female Profile Icon

7 12

ม.5/2 จำนวน 26 คน

Male Profile Avatar
Female Profile Icon

8 18

ม.6/1 จำนวน 18 คน

Male Profile Avatar
Female Profile Icon

7 11

ม.6/2 จำนวน 13 คน

Male Profile Avatar
Female Profile Icon

11 2

ม.ต้น : 143 คน

ม.ปลาย : 111 คน

รวม : 254 คน

Gold Elegant Line

นักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

นักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

Isolated Web Button

กิจกรรม

กิจกรรม

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง้

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกพืชสมุนไพรดอกคาโมมาย

โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-ปีที่ 6 จำนวน 100 คน

ในวันที่ิ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ณ หอประชุมโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม อ.แม่จัน จ.เชียงราย

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง้

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกพืชสมุนไพรดอกคาโมมาย

โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-ปีที่ 6 จำนวน 100 คน

ในวันที่ิ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ณ หอประชุมโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม อ.แม่จัน จ.เชียงราย

gradient split round frame
gradient split round frame
gold split frame

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ร่วมกับ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา86 (บ้านป่าสักหลวง) ร่วมกิจกรรมลอยกระทง ณ หนองมโนราห์ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ร่วมกับ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา86 (บ้านป่าสักหลวง) ร่วมกิจกรรมลอยกระทง ณ หนองมโนราห์ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566

gradient split round frame
gradient split round frame
gold split frame